Miło nam jest poinformować, że firma nasza otrzmała dofinansowanie w ramach programu "Paszport do eksportu" 

 

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Brand s.c.

 

Program Operacyjno Innowacyjny Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie G-1 "Paszport do eksportu"

Brand s.c. A.A.Ł. Bronirczyk

 

Inwestujemy w waszą przyszłość

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

BRAND s.c. A.A.Ł. Broniarczyk                                                                                                                                                                                    Łódź, 24 października 2012 r.

ul. Łąkowa 3/5

90-562 Łódź

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI

„PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH PO IG 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU”

dla firmy BRAND s.c. A.A.Ł. Broniarczyk

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 438 z 2012 r.).

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

•  informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

•  opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów

lub usług przedsiębiorcy;

•  opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

•  opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

•  opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

•  analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

•  opis celów i strategii eksportowej;

•  rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

•  wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

•  szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

•  wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

W opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

 

Oferta powinna zawierać:

•  nazwę i adres oferenta,

•  datę sporządzenia,

•  cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,

•  termin ważności oferty,

•  warunki i termin płatności,

•  maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

•  informacje nt. wykonanych PRE wraz ze wskazaniem Zleceniodawców (osoba do kontaktu, nr tel.),

•  informacje nt. wniosków w ramach Działania 6.1 PO IG wraz ze wskazaniem Zleceniodawców (osoba do kontaktu, nr tel.),

•  podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

 

Oferta powinna być ważna do: 30 listopada 2012 r.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana. Oferta może być przekazana:

•  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: brand@brand-socks.com,

•  za pośrednictwem poczty na adres: BRAND s.c. A.A.Ł. Broniarczyk ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź,

•  osobiście do siedziby firmy.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie: www.brand-socks.com oraz w siedzibie firmy.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.10.2012 r. do godz. 15:30

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie później niż do dnia 30.10.2012 r. włącznie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Max l.
punktów

1

Cena

•  Do 12 500 zł netto – 20 pkt.

•  Powyżej 12 500 zł netto – 0 pkt.

20

2

Maksymalny termin realizacji

•  do 14 listopada 2012 r. włącznie – 10 pkt.

•  termin realizacji wykraczający poza datę 14 listopada 2012 r. – 0 pkt.

20

3

Ubezpieczenie realizacji projektu

•  Oferent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na kwotę minimum 400 000 zł - 10 pkt.

•  Oferent nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na kwotę minimum 400 000 zł - 0 pkt.

10

4

Doświadczenie w zakresie sporządzenia pozytywnie zweryfikowanych PRE

•  Zleceniobiorca wykonał 25 lub więcej PRE – 30 pkt.

•  Zleceniobiorca wykonał 10-24 PRE – 15 pkt.

•  Zleceniobiorca wykonał poniżej 10 PRE – 0 pkt.

30

5

Doświadczenie w zakresie sporządzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu – tylko projekty pozytywnie ocenione

•  Zleceniobiorca opracował 20 lub więcej wniosków – 20 pkt.

•  Zleceniobiorca wykonał 10-20 wniosków – 10 pkt.

•  Zleceniobiorca wykonał poniżej 10 wniosków – 0 pkt.

20

 

RAZEM

 

100

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje indywidualna konsultacja z powyższymi oferentami. Zastrzegamy sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego Zapytania Ofertowego bez podania przyczyn.

 

Z poważaniem

 

 

Po rozpatrzeniu postępowania ofertowego w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Brand s.c. A.A.Ł. Broniarczyk, informujemy,

że wybraliśmy ofertę firmy Lech Conslting jako najbardziej korzystnej.

 

 

 

 

Brak aktualności

Brak aktualności